Untitled Document Text: Carina Näslundh
E-post: carina.naslundh@diu.se

 

LEARNING STUDY PÅ SJöSTADSSKOLAN:

Kunskapsutveckling på professionell grund

Vetenskap och beprövad erfarenhet ska vara utbildningens grund. Men vad är beprövad erfarenhet? Hur definierar man erfarenhet, delar den och bygger en hållbar skolutveckling på forskning och beprövad erfarenhet. På Sjöstadsskolan, en kommunal grundskola (F-9) och förskola, i den nya, stadsdelen Hammarby Sjöstad i Stockholm, ligger en del av svaret i skolans arbete med Learning study. Ett arbete hela skolans personal är involverad i.

Learning Study är en modell för lärares gemensamma arbete och utforskande med fokus på undervisningen och dess innehåll.

– Det handlar om undervisningen, om att utveckla undervisningen. Om ämnesdidaktiska frågor och att lyfta fram målen, säger Gunilla Pettersson- Berggren, lärare och en av skolans handledare i Learning study.

Kärnan i Learning study är variationsteorin. Med stöd i teorin varierar lärarna de aspekter som eleverna måste uppfatta för att utveckla förståelse. Syftet är att förbättra undervisningen så att eleverna når högre måluppfyllelse.

– Vi har ett fantastiskt uppdrag som lärare och vårt arbete med Learning study hjälper oss att klargöra uppdraget, se på innehållet i undervisningen, analysera. Det blir lätt mycket fokus på görandet i undervisningssituationen, nu har vi lättare att hålla fokus på innehåll, säger Gunilla.

– Nu driver vi kunskapsutvecklingen från en professionell utgångspunkt. Vi är inte så bundna av läromedel längre, menar Marie Björk, specialpedagog som även hon är handledare.

Del i skolans långsiktiga utveckling
– Vi jobbar med undervisningsutveckling, säger rektor Lena Lindblad- Petersen. Och vi jobbar med modell som står på vetenskapligt grund och bygger på beprövad erfarenhet och det är från den utgångspunkten vi tittar på och utgår från styrdokumenten i vårt arbete.

I dag är det inskrivet i skolans kompetensutvecklingsplan att alla lärare inom en treårsperiod ska vara med och genomföra en Learning study. men Lena Lindblad Petersen har svårt att se att man skulle sluta efter tre år. För henne är det en långsiktig plan för skolan – en hållbar utvecklingsplan. Och undervisningen behöver ständigt utvecklas, påpekar hon och jämför med om sjukvården skulle sluta att forska för att hitta bättre behandlingsformer och bättre mediciner bara för att man hittat en fungerande variant. Samma sak gäller för skolan konstaterar hon – ju mer vi vet, desto mer kan vi fortsätta att utveckla.

Att ha ett gemensamt professionellt språk, oavsett om du jobbar i förskola, på fritids eller i skolan och oavsett vilket ämne du undervisar i, ger ett lyft åt verksamheten och är en viktig grundbult i Sjöstadsskolans arbete med att forma en undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Och genom skolans konsekventa arbete med Learning study har det skapats en gemensam grund, ett språk, ett förhållningssätt och en koncentration på undervisningens kärna – innehållet.

Hittills har närmare två tredjedelar av skolans lärare deltagit i en studie. Ämnesgrupperna har i sitt uppdrag att fundera över vilka frågor som kan passa för en studie. Och även förskolan och fritids är på gång och har gjort egna studier. Nyligen avslutades den första studien på fritids, om lekkoder.

– Det har blivit ett annat möte mellan skolans yrkesgrupper, säger Lena Lindblad-Petersen

Tallinjen – hela skolans angelägenhet
Ett exempel på möten mellan yrkesgrupper och olika stadier är Sjöstadsskolans arbete med tallinjen. Det startade med att matematiklärarna genomförde en studie om subtraktion med negativa tal en åttondeklass. Sedan följde en studie i en femteklass, sedan förskolan och nu en andraklass.

– Hela skolan, även lärare i andra ämnen och kökspersonalen har diskuterat tal och matematik, berättar Lena Lindblad-Petersen. Och framför allt har lärare från olika stadier fått upp ögonen för varandras arbete i olika delar av matematikkurserna.

Att få med förskollärarna var viktigt.

– Det blev så tydligt när förskollärarna redovisade sitt arbete för oss andra. Titta vad de kan, 4-5-åringarna. Och det visade också oss andra hur oerhört duktiga förskollärarna är på observationer, säger Gunilla Pettersson-Berggren.

– Det var en viktig studie, vi spräckte stadietänket och alla började förstå vikten av att jobba tillsammans. När diskussionen förs över stadiegränserna, andra lärare lägger sig i, bygger vi tillsammans, påpekar Lena Lindblad-Petersen.

Nu kan högstadielärarna diskutera tillsammans med förskolepersonalen kring olika aspekter av tallinjen och fundera kring när man tar upp vad med eleverna och hur gör man det, hur bygga bygga vidare från förskolebarnens laborerande med att placera ut tågstationer och gatlyktor med jämna mellanrum längs en tågräls till högstadieelevernas beräkningar med negativa tal. Allas insatser på vägen är betydelsefulla och det har blivit synliggjort på skolan.

Analytiskt förhållningssätt
– Lärarna upplever nu också att de kan få ett stöd av varandra genom att reflektera tillsammans, menar Marie Björk. Och kan dela med sig även när man inte når fram till sina elever. ”Jag gör så här och de förstår inte. Vad ska jag göra istället?”

– I de samtal jag hör mellan lärare pratar de allt oftare om innehållet i undervisningen, om kritiska aspekter och vilka möjligheter jag som lärare ger eleverna att förstå. Vi har fått verktyg att gå från det personlig till det generella när det gäller undervisningen, säger Lena Lindblad-Petersen.

– När vi pratar lektioner gemensamt nu kan vi teoretisera på ett analytiskt och strukturerat sätt. Vad kan man ändra till nästa lektion? Vad gör jag som lärare, vad ger det för effekt?, säger Gunilla Pettersson-Berggren.

Hela skolan på internationell vetenskaplig konferens
Tidigare i höstas var det en internationell vetenskaplig konferens kring Learning Study på universitetet i Göteborg. På Sjöstadsskolan hade man sparat in pengar under en tid för att kunna åka till Göteborg. Och inte bara några utvalda lärare, utan all personal.

Lena Lindblad-Petersen höll ett föredrag om skolutveckling ur ett rektorsperspektiv på konferensen. Några lärare fick dessutom presentera sina och skolans studier på konferensen, på engelska, inför forskare och skolfolk från hela världen, och fick respons på sitt arbete.

– Att vårt gemensamma arbete presenteras och får respons på en internationell konferens handlar om ämnesdidaktisk utveckling som ett bidrag till skolans professionsutveckling. På Sjöstadsskolan deltar alla i detta arbete, säger Lena Lindblad- Petersen.

Carina Näslundh
E-post: carina.naslundh@diu.se


Länkar
Kunskapsbank
Göteborgs universitet driver en kunskapsbank kring Learning Study och Learning Lesson i Sverige. På webbplatsen finns tips om litteratur, länkar och stöd för genomförande, samt resultat från tidigare studier. Se webbplatsen.

Sjöstadsskolan
Sjöstadsskolan i Stockholm arbetar med Learning Study som en del i kompetensutvecklingsplanen, man deltar också i Stockholms stads projekt med Learning Study. Se Sjöstadsskolan i Stockholm

DIU nr 5, 2013
Läs Peter Beckers ledare Att utveckla lärandet i DIU nr 5 om Sjöstadsskolan, Learning studies och konferensen i Göteborg. I samma nummer Samarbete ger bättre kvalitet i lärandet om arbete med Learning Study på Fenestra Centrum i Göteborg Se DIUs webbsida nr 5/2013Datorn i Utbildningen nr 7-2013. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023
Nominera huvudman före 14 juni 2023

Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 7 - 13]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 131118