Untitled Document Text: Mats Östling
E-post: mats.ostling@diu.se

 

TEMA Skolinspektionens granskning av it i skolaSågning av skolors IT-användning – men är det bara rektors fel?

Inte i någon del klarar de granskade skolorna av att leva upp till målen i kursplanerna. I den granskning av skolor som Skolinspektionen under förra läsåret genomförde av ett antal olika ämnen och åldrar ingick också användningen av IT, ett väldigt bra initiativ och en bra signal: IT ingår – men resultatet är ett totalt underkännande. Granskningen är värd att uppmärksammas både för det som står i den men också för det som inte står.

Samtidigt som det pågår en ganska upprörd diskussion kring pedagogers arbetsbörda avfärdar Skolinspektionen den administrativa användningen som inte särskilt viktig: ”Ofta har man nöjt sig med att använda IT-utrustningen för att effektivisera administration, planering och organisation av skolarbetet.”

Någon djupare analys av detta görs inte, vilket är synd då de reformer som har genomförts kring omdömen, planering, kvalitetsuppföljning och andra liknande administrativa aktiviteter verkligen behöver få ett bra och effektivt stöd, inte minst för att skapa förutsättningar för en bra undervisning.

Teknik och support
En viktig del av Skolinspektionens sammanfattningen berör frågan om teknik och support och pedagogernas förutsättningar för att kunna använda IT på ett bra sätt. Brist på utrustning, gammal utrustning eller helt enkel krånglande teknik och bristfällig support var vanliga inslag på de granskade skolorna. Ett särskilt problem som berörs är vem det är som styr över IT. Kommuner där beslut, inköp och support sköts centralt ger inte skolorna möjlighet att anpassa utrustningen efter sina behov. Skolinspektionen är inte nådig i sin kommentar: ”När skolan inte kan styra över tekniken hämmas utvecklingen av det pedagogiska arbetet, även när goda ambitioner och kompetens finns.”

Detta är ett extremt tydligt och intressant konstaterande, men det saknas en fortsättning – vad ska skolan eller Skolinspektionen göra åt det? Kommer Skolinspektionen att ta initiativ till ett utvecklingsarbete som innebär att skolornas inflytande över sin IT-miljö ökar? Att det finns ett antal kommuner som behöver läsa detta citat flera gånger är däremot uppenbart.

I rapporten lyfts också det lokala IT-pedagogiska stödet till fram som en viktig fråga.

Skolledningens ansvar
I sammanfattningen pekas skolledningen ut som viktiga men otillräckliga. Det är mycket som skolledningen ska ta ansvar för, vilket är både självklart och riktigt. ”Skolledningen styr inte användningen av IT i undervisningen på ett aktivt sätt.”

Tydligare kan det inte sägas, detta är rektors ansvar och uppdrag.

Det finns mer att läsa om just skolledningen i de underliggande rapporterna, men i den sammanfattning som publicerats nämns skolledning endast på detta sätt. I övrigt är det ”huvudmän och skolor” som ska agera. Det räcker inte för att klara ut ansvarsförhållanden och peka ut vem som ska göra vad. De delar som rör kompetensutveckling, lärares attityder, användning av lärplattformar och annat som rör den direkta pedagogiska arbetet är rektors ansvar. Punkt.

Å andra sidan är det är lite för enkelt att bara peka på rektorer.

Övergripande strategier och valfrihet
Kritiken som gäller utrustning, nätverk, support, övergripande strategier och upphandlingar är inte något som rektor kan ta hela ansvaret för. Det är en fråga för skolchefer, förvaltningar, myndigheter och inte minst politiker på alla nivåer. Alla.
”Många skolor saknar övergripande strategi för användning av IT i det pedagogiska arbetet, och IT-användningen i undervisningen blir därför ofta en fråga som beror på den enskilde lärarens intresse.”

I texten finns en underliggande men inte uttalad fråga: är det så att det inom skolan finns en attityd av att IT är valbart, att det inte är något alla måste arbeta med? Skolinspektionens sammanfattning avslutas med ett citat:

Enligt läroplanen ska eleverna då de lämnar grundskolan kunna ”använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11)

Sammanfattningsvis
Det är fantastiskt bra att Skolinspektionen granskar användningen av IT på det sätt som de gör, som en del av andra ämnen och områden. Det kommer att ge ett betydligt bättre underlag för både utvecklingsarbete och diskussioner.

Det är olyckligt att ansvaret för det fortsatta arbetet och uppföljningen lämnas utan åtgärd. Rektor har sitt ansvar, liksom varje enskild pedagog, men det måste sättas in i ett större sammanhang där förvaltning, politiker och myndigheter ingår. När matematikundervisningen inte får godkänt sätts matematiksatsningar igång, när läsningen når allt lägre nivåer likaså – men när IT inte får godkänt släpps detta med ett konstaterande i knäet på huvudman och rektor.

Det nationella åtgärdsprogram som DIU har tagit initiativet till finns – dags att sätta det i verket med tydlig ansvarfördelning, snabba åtgärder och uppföljning. Alla skolor vet hur man upprättar och genomför åtgärdsprogram – hög tidatt andra skolaktörer gör det samma.

 

Mats Östling
E-post: mats.ostling@diu.se

Länkar
Skolinspektionens sammanfattning av granskningen av IT i undervisningen.
DIUs förslag till lokalt åtgärdsprogram för IT i skolan, DIU nr 5/2012.
Öka takten på digitaliseringen i skolan, debattartikel i Dagens Samhälle.

Det är flera artiklar i temat i den tryckta versionen.Datorn i Utbildningen nr 7-2012. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)
Nominera huvudman före 14 juni 2023

Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 7 - 12]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 121115