Untitled Document Text: Monica Esborn

 

LEARNING STUDY

Samarbete ger bättre kvalitet i lärandet

- om Learning Study på Fenestra Centrum, Göteborg

Varje år är det en internationell konferens kring Learning Study. I år har den precis gått av stapeln i Göteborg och Fenestra Centrum, en 6-9-skola i Göteborg var ett av målen för konferensens studiebesök. Här arbetar hela skolan med Learning Study och här är rektor drivande i det utvecklingsarbetet.

– Det började 2009 med att några matematiklärare från skolan gjorde ett studiebesök på Öjesjö skola i Partille och blev väldigt inspirerade, berättar Srdjan Muratovic, rektor sedan fem år på Fenestra Centrum, en friskola inom Academediakoncernen.

Arbetet med Learning Study har inspirerats av de japanska lärarnas systematiska arbete med Lesson Study men inkluderar en grundtanke om lärande utifrån variationsteorin. Variationsteorins grundare, professor emeritus vid Göteborgs universitet, Ference Marton, är den starkt bidragande orsaken till att Learning Study har ett starkt fäste på västkusten. Tillsammans med professor Ulla Runesson vid Jönköpings högskola utgör han en förgrundsgestalt både nationellt och internationellt.

– Det är första gången konferensen förlades utanför Asien och det är ingen tillfällighet att det blev Göteborg, menar lärarna och utvecklingsledarna på Fenestra Centrum, Lotta Funnemark och Sanna Schoultz.

Båda har arbetat länge som handledare för att sprida arbetet på skolan och på senare tid också inom koncernen.

Utveckla en samarbetskultur
– Vi stod inför faktum att vi, trots hårda insatser, hade oförändrade elevresultat framhåller Srdjan Muratovic. Samtidigt skedde förändringar i ägarstrukturen och man uppmanades att formulera sina mål för skolan.

– Vi ville börja småskaligt och valde matematiklärarna. Senare spred sig intresset till andra lärare och två år efter starten gjorde vi fyra studier, berättar Srdjan Muratovic.

Det innebar en resa med stora förändringar både för elever men framförallt lärarna.

– Grunden för den samarbetskultur vi har idag, den har vi fått bland annat genom arbetet med Learning Study, säger Srdjan Muratovic.

Ofta har man en till två studier igång per läsår. Man vill jobba småskaligt och verkligen ge tid till reflektion hos lärarna vilket inneburit att samplanering för ämneslagen numera är schemalagd. Långsiktighet är ett annat ledord på Fenestra Centrum.

Upptäckten!
– Genom att delta i en Learning Study ser du på din undervisning med nya perspektiv, nya glasögon. Du letar och upptäcker direkta kopplingar mellan din undervisning och dina elevers lärande, menar Lotta Funnemark.

Fokus flyttas från elevernas ”problem” till att gemensamt i lärargruppen sätta lupp på hur innehållet i undervisningen presenteras och framförallt på hur och om lärande sker.

– Learning Study hjälper oss att – genom att ta med elevernas perspektiv – tillsammans se hur komplext lärande och undervisning egentligen är, framhåller Sanna Schoultz.

En erfarenhet man har på Fenestra är att denna upptäckt också leder till en ökad yrkesstolthet och medvetenhet hos lärarna om vad som är särskiljande för just läraryrket. Man får dessutom ett gemensamt språk för att tala om lärande.

– Det blir tydligt vad som skiljer en matematiker från en mattelärare, en språkvetare från en språklärare och varför man inte kan ta in vem som helst och kalla den lärare, menar Lotta Funnemark.

Ökad kvalitet i undervisningen – och resultat!
– Våra mål är långsiktiga och vi har inte förväntat oss förbättrade elevresultat efter ett eller två år. Men, äntligen, nu ser vi även bättre resultat. 2012 hade niorna avsevärt bättre resultat i matematik, svenska och engelska än i flera andra ämnen, framhåller Srdjan Muratovic.

Genom de verktyg och det förhållningssätt som Learning Study ger lärarna så ökar kvalitén i undervisningen. Hur lägger man då upp en studie på Fenestra Centrum?

– Lärarna bestämmer tillsammans utifrån vad de tycker är svårt att undervisa om, ett lärande objekt, dvs det de vill att eleverna ska utveckla en förståelse för berättar Sanna Schoultz.

Med utgångspunkt i detta tas kritiska aspekter fram, dvs sådant som kan vara hinder för lärandet. Utifrån dessa aspekter konstrueras ett förtest som sedan genomförs med elevgrupperna för att skapa sig en bild av vad de kan. Detta analyseras gemensamt av lärarna och man planerar utifrån resultatet av förtestet en lektion som någon av lärarna håller. Lektionen filmas och lärargruppen analyserar tillsammans det de ser för att försöka förstå hur det landade hos eleverna.

– Som handledare tittar du först igenom filmen själv, analyserar hur innehållet i undervisningen behandlas, och ofta ser man direkt var det brister, var man tappar eleverna, menar Lotta Funnemark.

Ett eftertest genomförs med eleverna som ofta bekräftar bilden man skaffat sig i lärargruppen och gemensamt planerar man för hur innehållet kan varieras, för att det ska landa i förståelse hos eleverna.

– Man reviderar lektionen genom att fundera över vad vi behöver kontrastera mer, vässa, göra tydligare, säger Sanna Schoultz.

Ett annat begrepp som är centralt inom Learning Study och som lärarna gemensamt upptäcker är det egna förgivettagandet. Var finns egentligen motståndet för att komma igång med Learning Study?

– Det synsätt man utvecklar gör dig ständigt påmind om att du måste vara uppmärksam på elevernas förståelse, menar Lotta Funnemark.

”Feltankar” från eleverna eller att läraren blir varse sina förgivettaganden måste man vara beredd att inkludera i undervisningen – även om det inte stod i planeringen från början.

– Alla lärare borde få ha fokus på undervisningen, det som är kärnan i yrket, framhåller Sanna Schoultz.

Learning Study och sen…
Ett annat motstånd som Fenestras rektor och handledare stött på från skolor och rektorer som satt sig in i Learning Study är att man menar att det inte är något för dem eftersom en studie fokuserar på så små detaljer av lärandet. På Fenestra ser man inte någon motsättning.

– Det viktiga är ju att även när du är ensam, redan vid planeringen ställa dig frågor om hur du kan göra för att underlätta, vad som kan vara svårt och under lektionen verkligen lyssna på elevernas tankar – och då inte endast ”de rätta” svaren! framhåller Lotta Funnemark.

En Learning Study är väldigt styrd, cirka 35 timmar satsar vi här, berättar Srdjan Muratovic som menar att en studie ska ses som en kompetensutveckling men det är ju sedan arbetet börjar.

– Det mesta arbetet som lärare sker fortfarande ensamt men har man fått upp ögonen och upptäckt komplexiteten i lärandet, fått ett språk, sett sina kollegor som den resurs de är, ställa sig frågor om hur man lär sig och fått med dig verktygen och förhållningssättet från en Learning Study, då tänker och agerar du på ett annat sätt, menar Srdjan Muratovic.

På Fenestra Centrum reflekterar man tillsammans över hur elevernas delaktighet ser ut på riktigt och hur det krockar med uppdraget att bedöma:

– Vi måste öka trygghet hos eleverna, hitta strategier för att få alla med, få bort rätt–eller-fel-känsla och ”hands up”. Utan elevernas tankar hittar vi inte det som är svårt för dem, menar Srdjan Muratovic.

Han använder bilden av sport, där träning är den största delen men där feedback i form av bedömning också sker ibland.

– Budskapet till eleverna måste vara att ”Du spelar roll”, varenda en spelar roll!

 

Monica Esborn


Länkar
Vad är grejen med Learning Study?
Föreläsning av professor Ulla Runesson
Skolverket: Learning studies och lesson studies
Antologi: Learning study – undervisning gör skillnad, av Tuula Maunula, Joakim Magnusson, Christina Echevarria, m fl., Förlag: StudentlitteraturDatorn i Utbildningen nr 5-2013. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023
Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok
Nominera huvudman före 14 juni 2023
[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 5 - 13]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 130916