Untitled Document ANNIKA AGÉLII GENLOTT
Skolutvecklare, Sollentuna kommun, doktorand vid Örebro universitet

 

Framtidens lärande, tema "Erövra språket"

Från att skriva sig till läsning–
till digital skolutveckling

Nyligen kom Arne Tragetons nyutgåva av Att skriva sig till läsning ut i tryck. Arnes metod ASL har inspirerat många av oss, fått lärare att våga prova och därmed bidragit till att sprida kunskap om de fördelar som eleverna ges när de får använda digitala verktyg redan från början i sin läs- och skrivutveckling. Flera är de förgreningar som utvecklats från ASL. Mitt arbete med att integrera digitala verktyg i läs- och skrivinlärningen med mina elever inspirerades av ASL och kom senare att utvecklas till STL/iWTR (Skriva sig Till Läsning, eng; integrated Write to Read).

Vad är då skillnaden? Helt kort bygger STL på att eleverna skriver med hjälp av digitala verktyg, datorer eller lärplattor, och delar sina texter på Google Drive där de återkommande får skriftlig återkoppling från elever och lärare under skrivprocessen. Slutligen publicerar de stolt sina texter på en gemensam klassajt för många fler reella mottagare som även återkopplar skriftligt till varandra.

Digital publicering
Eftersom texterna publiceras digitalt kan samtliga elever, även de som har någon form av läs- och skrivsvårigheter, med hjälp av talsyntes, ta del av och återkoppla på allas texter. Vara delaktiga helt enkelt. En självklarhet kan tyckas men faktiskt något som för oss blev möjligt på riktigt först när vi började använda de digitala verktygen på ett sådant sätt att de på riktigt bidrog till att förbättra förutsättningarna för alla och därmed förstärka den sociala interaktionen och fördjupa lärandet.

När man låter elever publicera sina texter via digitala forum kan den elev som har svårast att ta till sig skriftlig text skriftligt återkoppla på elever vars texter han/hon aldrig hade kunnat ta del av utan teknikens hjälp. En annan stor vinning med publicering och återkoppling på en gemensam klassajt har inte helt otippat varit den sociala interaktionen mellan eleverna. Stolthet och noggrannhet präglar de texter som publiceras eftersom de uppenbarligen ska läsas av många fler än bara läraren.

Förändrat fokus – från teknik till pedagogik
Fokus har nu på riktigt förflyttats från att handla om typen av teknik och digitala verktyg till att istället röra sig om på vilket sätt ny teknik kan bidra till ett utökat lärande och nya möjligheter. Men det har tagit sin tid.

Den 13 mars kom Digitaliseringskommissionen med sitt delbetänkande “En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår” (SOU 2014:13). Resultatet visar att Sverige ligger i topp vad gäller utrullning av datorer och därmed tillhandahållandet av själva tekniken ute på skolorna men i botten på att använda tekniken. Enligt Digitaliseringskommissionen anser nästan 20 procent av lärarna att integreringen av IKT i skolan inkräktar på undervisningen.

Kanske kan resultatet delvis bero på att det finns en osäkerhet kring på vilket sätt man kan integrera IKT i undervisningen för att verkligen få till stånd ett utökat lärande och inte bara ett utbyte av ett verktyg till ett annat. Möjligen har vi fokuserat för mycket och framförallt för länge på själva tekniken och därmed alldeles för lite på det verkligen väsentliga, nämligen pedagogiken och lärandet integrerat med nya digitala möjligheter.

Men – trots det finns många goda exempel på lärare som vågar utmana sig själva och andra, prova sig fram och utforska nya vägar att skapa de bästa förutsättningar för lärande integrerat med olika typer av digitala verktyg och öppna lärresurser (OER).

År 2010 startade jag som skolutvecklare i Sollentuna en fortbildning för lärare inom STL. Året efter utvidgades STL till att även omfatta matematik genom Sara Penje och gick då under namnet STL/Ma. Nu har kursen funnits i tre år och många lärare som gått fortbildningen har ytterligare utvecklat och förfinat metoden vidare, gjort det till sitt – precis som det ska vara när utveckling är fungerar som bäst.

En pilotstudie, som jag, som nybliven doktorand på halvtid, tillsammans med Åke Grönlund genomfört på resultatet av det här arbetet finns publicerat på Computers and Education.

Planen är att genomföra en större studie framöver, där resultatet från fler skolor som arbetar med digitala verktyg i läs- och skrivutvecklingen kommer att analyseras. För lika viktigt som det är att vi vågar prova nytt och försöker anpassa skolan efter den tid vi lever i är förstås att vi utvärderar resultatet av det vi gör.

 

ANNIKA AGÉLII GENLOTT
Skolutvecklare, Sollentuna kommun, doktorand vid Örebro universitet

Pilotstudien:
Improving literacy skills through learning reading by writing: The iWTR method presented and tested. Webb: bit.ly/1k3BYeh

Arne Tragetons bok
Arne Tragetons bok, Att skriva sig till läsning– IKT i förskoleklass och skola , har nyligen kommit ut i en ny reviderad upplaga. Denna reviderade upplaga tar sin utgångspunkt i LGR11. Nya kapitel om förskolan och klass 3–6 utvigdar fältet och den senaste skriv- och läsforskningen är inarbetad i teorikapitlen. Boken är utgiven av Liber: www.liber.seDatorn i Utbildningen nr 3-2014. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)
Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok

FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023
Nominera huvudman före 14 juni 2023[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 3 - 14]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 140506