Untitled Document Text: LARS BENON
E-post: Lars@benon.se

 

Formativ bedömning

Formativ bedömning –
ett effektiv sätt att höja skolresultaten

Dylan Wiliam har varit en frontfigur inom lärande bedömning sedan slutet av 1990-talet, då han tillsammans med Paul Black presenterade artikeln Assesment and classroom learning. Många forskare, lärarutbildare och lärare har sedan dess tagit till sig budskapet i artikeln, att arbetet i klassrummet är det viktigaste området att fokusera på om man vill höja skolornas resultat

Wiliams nya bok Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken har två huvudsyften. Det ena är att bevisa att lärarkvalitet är den enskilt viktigaste faktorn i utbildningssystemet och att fortgående daglig formativ bedömning minut för minut har störst betydelse för elevresultaten. Det andra är att komma med enkla praktiska idéer om förändringar som varje lärare kan göra i klassrummet för att utveckla sin undervisning.

Enligt Wiliam är lärarens arbete inte att överföra eller förenkla kunskap utan att skapa effektiva, motiverande lärmiljöer. Formativ bedömning kan användas för att få veta var eleverna befinner sig i sitt lärande, vart de är på väg, om deras lärande går i avsedd riktning och hur de ska göra för att komma dit.

Nyckelstrategier
Wiliam presenterar fem nyckelstrategier för att lyckas med formativ bedömning:

1. Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg.

2. Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som tar fram belägg för lärande.

3. Ge feedback som för lärandet framåt.

4. Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra.

5. Aktivera eleverna att äga sitt eget lärande.

Nyckelstrategierna presenteras i fem kapitel tillsammans med en rad olika tekniker för att genomföra strategierna i klassrummet. Många tekniker känner nog en del lärare igen, men några är säkert nya för många lärare och de flesta är användbara på alla stadier.

Effektiv feedback
För många lärare är det självklart att man ger feedback till eleverna, men i kapitlet om feedback redovisar Wiliam att mycket av den feedback som eleverna får bara har liten eller ingen effekt på deras lärande, och att viss slags feedback faktiskt är kontraproduktiv. Det gäller att ge effektiv feedback vilket är svårare att ge än det verkar.

Till exempel är det viktigt att feedback som ges orsakar kognitiva och inte emotionella reaktioner – med andra ord, feedback ska leda till tänkande.

Forskning visar att då läraren ger feedback i form av kommentarer samtidigt som eleven får poäng på uppgiften fokuserar eleven på poängen och speciellt på hur poängen är jämfört med andra elevers poäng. På detta sätt går energin åt till att skydda sin egen känsla av välbefinnande snarare än att lära sig något nytt.

Relatera till lärandet
Feedbacken ska relatera till lärandemål som har delgivits eleverna och den ska innebära mer arbete för mottagaren än för givaren. Det vill säga feedback som för lärandet framåt – feedforward. För att eleven ska förbättra sina prestationer behöver eleven få veta hur den ska göra och inte bara vad som är fel. Wiliam tar även upp hur forskning visar att allt för tidig och tät betygsättning försämrar elevernas prestationer. Som en forskare uttrycker sig: ”Sätt aldrig betyg på elever medan de fortfarande håller på att lära sig”.

Skolor och lärare som arbetar med projektundervisning eller entreprenöriellt lärande brukar framföra att syftet är att eleven ska utveckla sin förmåga att värdera sitt arbete samtidigt som eleven utvecklar viktiga strategier för sitt lärande. Här finns likheter med arbetet med formativ bedömning.

I bokens två sista kapitel visar Wiliam på kraften i självbedömning och kollaborativt lärande samt vilken roll eleverna kan spela för att förbättra sina kamraters lärande.

Dessutom diskuteras det viktigaste och kanske allra svåraste, hur elever kan förbättra sitt sätt att styra lärprocesser och bli ägare av sitt eget lärande. Visst är lärare viktiga för att skapa bra lärmiljöer där lärande sker, men endast elever kan skapa lärande.

Pröva
Wiliams råd till lärare som vill förbättra sin undervisning är att välja några av teknikerna i boken och pröva dem i klassen och att lärarna avsätter tid till att tillsammans reflektera över sitt arbete med formativ bedömning och dess nyckelstrategier.

LARS BENON
skolutvecklingskonsult E-post: Lars Benon


Recension
Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken , författare Dylan Wiliam, förlag StudentlitteraturDatorn i Utbildningen nr 8-2013. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 8 - 13]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 131212